🖼️
🖼️
  • inSSIDer Tìm kiếm mạng Wi-Fi
  • inSSIDer của MetaGeek là một công cụ tuyệt vời cho việc tìm kiếm các mạng Wi-Fi trong phạm vi kết nối của máy tính và thu thập rất nhiều thông tin về các mạng Wi-Fi này.
  • Xếp hạng: 4 73 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • InSSIDer Office Đánh giá tình trạng của hệ thống Wi-Fi
  • InSSIDer Office là một ứng dụng giúp người dùng tối ưu hóa hoạt động của một hệ thống Wi-Fi, đặc biệt phiên bản này được thiết kế để phù hợp với mức độ và tần suất sử dụng Wi-Fi nơi công sở. Chương trình này còn có khả năng giúp bạn phát hiện các nhiễu sóng có tác động xấu đến tín hiệu mạng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu