🖼️ Dark Lands for Windows Phone 1.0 Game trốn thoát yêu quái trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Mingle Games
  • Dark Lands là game ấn tượng và là trò chơi giải trí, dễ gây nghiền dành cho nền tảng Windows Phone. Chạy qua kẻ thù và những chiếc bẫy nguy hiểm.
  • Windows Phone Version: 1.0.7.0