🖼️
  • Windows File Analyzer Phần mềm phân tích tập tin hệ thống
  • Windows File Analyzer là phần mềm giám sát hoạt động hệ thống dựa trên việc giải mã và phân tích một số tập tin đặc biệt được sử dụng bởi hệ điều hành Windows. Những file này có thể chứa thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu