🖼️ Contact Hub cho Windows Phone 1.0 Gửi tin nhắn nhóm nhanh hơn trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Mobile Cloud Services
  • Contact Hμb (Contact Hub) - Gửi tin nhắn nhóm và nhiều hơn thế!
  • Windows Phone Version: 1.0.0.5