🖼️ Nodal for Mac 1.9 Phần mềm biên tập và hòa nhạc

🖼️
  • Phát hành: Monash University
  • Nodal - phần mềm tiện ích, với ứng dụng rộng rãi trong việc sáng tác, hòa nhạc, chủ yếu dựa vào cách thức ký hiệu, mã hóa của định dạng MIDI...
  • mac Version: 1.9
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.408