🖼️ Oh! My Mind Mapping 2 cho Mac 1.1 Phần mềm lập sơ đồ tư duy khoa học

🖼️
  • Phát hành: New Technologies
  • Oh! My Mind Mapping 2 là phần mềm vẽ sơ đồ thư duy khoa học, trực quan, giúp mọi người tổ chức và ghi nhớ kiến thứ nhanh hơn, nhớ lâu hơn và triển khai ý tưởng rõ ràng.
  • mac Version: 1.1.14