🖼️
  • Shimo for Mac

    Công cụ mã hóa dành cho Mac
  • Shimo được phát triển để thay thế phần mềm phiền phức của Cisco VPNClient dành cho Mac OS. Shimo hoạt động theo phương thức của Mac: giảm một số thành phần giao diện để chú trọng vào tính năng, và làm tương thích nó với giao diện người dùng của hệ điều hà
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu