🖼️ Launcher 10 cho Android 2.1 Trình khởi chạy giao diện Windows Phone cho Android

🖼️
  • Phát hành: nfwebdev
  • Launcher 10 là một trình khởi chạy nhanh và có khả năng tùy chỉnh cao cho Android. Ứng dụng này sẽ thay đổi giao diện màn hình chính của bạn giống như một thiết bị Windows Phone.
  • android Version: 2.1.5