🖼️ HTML5test 8.0 Trang web kiểm tra trình duyệt theo tiêu chuẩn HTML5

🖼️
  • Phát hành: Niels Leenheer
  • HTML5test là trang web cung cấp số điểm (score) cho thấy rằng trình duyệt của người dùng có thể hỗ trợ cho tiêu chuẩn HTML5 và các thông số kỹ thuật có liên quan tốt đến mức nào.
  • web Version: 8.0