🖼️ No$GBA 2.8d Giả lập Nintendo DS và Gameboy Advance

🖼️
  • Phát hành: No$GBA
  • No$GBA là phần mềm giả lập Nintendo DS khá thú vị. Ban đầu nó được phát triển như là một trình gỡ lỗi của GameBoy Advance, nhưng từ phiên bản 1.9 nó đã được phát hành như một trình giả lập thực thụ.
  • windows Version: 2.8d
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.088