🖼️
🖼️
  • Kernel File Shredder Xóa vĩnh viễn các tập tin
  • Rất nhiều lần, bạn xóa vĩnh viễn các tập tin có thông tin nhạy cảm để không ai có thể truy cập thông tin. Bạn nghĩ rằng một khi tập tin được xóa, không ai sẽ có thể xem được nó, nhưng bạn đã lầm.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️