🖼️
  • Parental Filter Phần mềm khóa web bẩn
  • Parental Filter là công cụ lọc đặc biệt, cho phép bạn có thể khoá các trang khiêu dâm. Chương trình sử dụng một bộ cơ sở dữ liệu xây dựng sẵn để xác định các trang web “bẩn” thông qua từ khoá và các block riêng biệt thu thập được từ trang web.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu