🖼️ DirSync Pro 1.45 Đồng bộ tập tin và thư mục

🖼️
  • Phát hành: O Givi
  • DirSync Pro (Directory Synchronize Pro) là tiện ích nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, cho phép bạn đồng bộ tập tin và thư mục. Bạn có thể sử dụng công cụ này để đồng bộ hóa nội dung của một hoặc nhiều thư mục đệ quy.
  • windows Version: 1.45
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 81