🖼️
  • FileLock
  • Một ứng dụng giúp khóa và bảo mật các file bằng cách sử dụng thuật mã hóa mạnh mẽ. Chương trình này dựa trên mật khẩu để hoạt động, có nghĩa là bạn cần phải điền một mật khẩu để khóa các file rồi điền chính mật khẩu này để mở chúng...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu