🖼️ Black Screen 1.9 Chuyển màn hình PC sang màu đen để giải lao

🖼️
  • Phát hành: Oleg I. Galkin
  • Black Screen là tiện ích máy tính miễn phí để chuyển PC sang màn hình màu đen, giúp mắt bạn nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài nhìn vào màn hình và thiết lập lại sự tập trung.
  • windows Version: 1.9