🖼️ TorrentControl Loại bỏ file không cần thiết trong BitTorrent

🖼️
  • Phát hành: Ondrej Linhart
  • TorrentControl là chương trình gọn nhẹ, dễ sử dụng để hỗ trợ bạn thay đổi các gói dữ liệu của hệ thống BitTorrent client sau đó các gói dữ liệu này được gửi tới tracker.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 353