🖼️
  • Pixen for Mac Chương trình chỉnh sửa ảnh
  • Pixen là một chương trình chỉnh sửa ảnh đơn giản dành cho hệ điều hành Mac. Chương trình này có thể coi như một phiên bản thu gọn của Photoshop, hay một chương trình MSPaint mạnh mẽ.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu