🖼️
  • Orbiter for Mac

    Truy cập nhanh chóng các tập tin
  • Truy cập vào thư mục, tập tin, hay chương trình bất kỳ một cách nhanh chóng là nhu cầu của rất nhiều người dùng. Orbiter là một ứng dụng cho phép bạn dễ dàng tạo một danh sách các thư mục, tập tin, và các chương trình yêu thích để nhanh chóng truy cập chú
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu