🖼️ Orion CipherBox 1.6 Mã hóa tệp tin và thư mục

🖼️
  • Phát hành: ORIONDevTeam
  • Orion CipherBox là một tiện ích hữu ích và trực quan cho phép người dùng bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách mã hóa tệp tin và thư mục sao cho chỉ người đó có thể giải mã và truy cập dữ liệu đó.
  • windows Version: 1.6.2/1B