🖼️
  • iLock for Mac Bảo vệ ứng dụng được cài đặt trong máy Mac
  • iLock là một công cụ hữu hiệu dành cho người dùng máy tính Mac, giúp họ cài đặt mật khẩu cho bất kỳ ứng dụng nào để ngăn chặn việc sử dụng trái phép từ những người khác mà không cần thay đổi bất cứ điều gì trong thiết lập hệ thống của mình và/hoặc ứng dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iTrash for Mac Tìm kiếm và xóa tập tin rác
  • iTrash for Mac là công cụ hữu hiệu cung cấp cho bạn một thuật toán đặc biệt để tìm kiếm tất cả tập tin liên quan và xóa chúng khi được yêu cầu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️