🖼️
  • Software Catalog

  • Software Catalog giúp máy tính của bạn luôn được cập nhật. Hầu hết các ứng dụng đều liên kết với các trang web có các phiên bản cập nhật của những chương trình này. Một số trang có yêu cầu đăng nhập tên người dùng, mật khẩu để có thể tải những phần mềm mớ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu