🖼️
  • VisiPics Tìm và xóa ảnh trùng lặp trên máy tính
  • Nếu bạn có thói quen lưu trữ nhiều ảnh trong ổ cứng, bao gồm cả ảnh tải về từ mạng Internet và ảnh chụp, từ nhiều nguồn khác nhau, thì khả năng ảnh bị trùng lặp là điều đương nhiên. Trong trường hợp này, bạn cần tới sự trợ giúp của VisiPics.
  • Xếp hạng: 4 · 13 Phiếu bầu