🖼️
  • Netherite Horse Armor Mod Mod áo giáp cho ngựa
  • Bản mod Netherite Horse Armor 1.16.3/1.16.2 sẽ đưa vào Minecraft một bộ áo giáp mới cho ngựa. Loại áo giáp này có thể được chế tạo bằng cách kết hợp Netherite với Diamond Horse Armor.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu