🖼️
  • FireStatus for Mac
  • FireStatus là một Firefox add-on cho phép bạn gửi thông tin, cập nhật tình trạng, ghi chú và các liên kết URL cùng một lúc với nhiều mạng xã hội như Facebook, Twitter và FriendFeed.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu