🖼️ Password Protect Folders 1.0 Thiết lập mật khẩu cho thư mục

🖼️
  • Phát hành: Password Protect Group
  • Đặt mật khẩu cho từng tập tin đã được áp dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, khi có quá nhiều tài liệu bí mật cần cất giữ thì việc đặt password như vậy mất khá nhiều thì giờ.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 48
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 36.654