🖼️ IE Tab for Chrome 13.7 Xem trang web như IE trong Chrome

🖼️
  • Phát hành: PCMan
  • IE Tab giúp bạn tích hợp Internet Explorer vào Chrome. Quả thực, với add-on này, bạn có thể sử dụng Internet Explorer như là những tab trong Chrome.
  • windows Version: 13.7.15.1
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 49.421