🖼️
  • 1AVMonitor Giám sát toàn diện từ video
  • Giám sát từ xa webcam, desktop hoặc microphone với công cụ giám sát chuyên nghiệp này. Các tính năng bao gồm dò tìm chuyển động, dò tìm âm thanh và đăng tải bảo mật trang web với truy cập vào video trực tiếp và tất cả các hành động dò thấy được.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu