🖼️ Handy Calendar for Symbian

🖼️
  • Phát hành: Penreader
  • Có rất nhiều loại lịch, nhật ký, ứng dụng sắp xếp và lên kế hoạch có trên điện thoại. Về cơ bản, chúng đều thực hiện những việc tương tự nhau nhưng một số lại thiếu đi lựa chọn.
  • symbian
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 599