🖼️ Penzu cho Android 3.6 Ứng dụng nhật ký có độ bảo mật cao

🖼️
  • Phát hành: Penzu
  • Penzu cho Android là cuốn nhật ký điện tử trên mobile có độ bảo mật cao và dễ sử dụng. Penzu cho Android lưu trữ dữ liệu an toàn bằng một mã truy cập mà chỉ người dùng - chủ sở hữu của nó mới biết.
  • android Version: 3.6.2