🖼️ XChat

🖼️
  • Phát hành: Peter Zelezny
  • XChat là chương trình chat bằng giao thức IRC(Internet Relay Chat) dành cho cả Linux và Windows.
  • windows
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.562