🖼️
  • VnDOCR Professional

    Phần mềm nhận dạng chữ Việt
  • VnDOCR 4.0 Professional là phần mềm nhận dạng chữ Việt in, được phát triển bởi nhóm chuyên gia phát triển phần mềm của Phòng Nhận dạng và Công nghệ tri thức, Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu