🖼️
  • Phantom Burner 2.0
  • Phantom Burner là một chương trình giả lập CD-R/DVD, + RW / DVD-RAM / BD-RE / CD-ROM / DVD-ROM / BD-ROM .
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Phantom CD
  • Phantom CD tạo cho bạn các files image, ổ đĩa ảo và tạo ra các bản backup từ CD/DVD của các bạn. Thay thế các đĩa vật lý tránh sự hư hỏng trên sự truyền động quang học, và để tránh những vấn đề hư hại khác...
  • Xếp hạng: 3 · 3 Phiếu bầu