🖼️
  • Checkdupli
  • Checkdupli là một tiện ích phát hiện các file có cùng tên, tuy nhiên nó cũng có thể phát hiện tốt các file có tên gần giống nhau, chỉ khác ở trọng âm, dấu cách, hoặc một số ký tự đặc biệt nào đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Synchrocopy
  • Synchrocopy là phần mềm được thiết kế để thực hiện hành động copy tất cả các file từ một thư mục nguồn vào một thư mục đích, tìm kiếm các file bị thay đổi, được tạo mới và các file bị mất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu