🖼️ PLoP Boot Manager 5.0 Công cụ quản lý boot

🖼️
  • Phát hành: PLoP
  • Nếu bạn đã biết làm Hiren boot, WinPE live, Ubuntu trong cây viết USB, hay đã có chúng trên CD nhưng khi boot, bạn phải vào BIOS để chọn first boot là USB hoặc CD (ấn phím F2 hay delete tuỳ máy), lưu lại cấu hình, thoát ra reboot máy lại tốn khá nhiều thời
  • windows Version: 5.0.10
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.987