🖼️
  • TurboCrypt (64-bit) Mã hoá bàn phím
  • TurboCrypt 2010 8.2.9.1 có thể mã hóa ký tự bàn phím trước khi malware ghi lén bàn phím (keylogger) hoặc chụp màn hình (screen capture) có cơ hội ghi lại cái gì đang nhập vào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • TurboCrypt (32-bit) Mã hoá bàn phím
  • TurboCrypt 2010 8.2.9.1 có thể mã hóa ký tự bàn phím trước khi malware ghi lén bàn phím (keylogger) hoặc chụp màn hình (screen capture) có cơ hội ghi lại cái gì đang nhập vào.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu