🖼️ IDEAL Administration 2019 19.65 Quản trị và giám sát hệ thống mạng

🖼️
  • Phát hành: Pointdev
  • IDEAL Administration 2019 19.65 đơn giản hóa quản trị các miền Windows Active Directory và Windows Workgroups bằng cách cung cấp một công cụ duy nhất chứa tất cả những tính năng quản lý tên miền, server, máy trạm và người dùng.
  • windows Version: 19.65
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.103