🖼️ Polkast cho iOS 4.0 Truy cập dữ liệu PC từ iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Polkast
 • Polkast for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một dịch vụ đám mây tốt nhất trên cửa hàng ứng dụng App Store.
 • ios Version: 4.0.7
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.511

🖼️ Polkast for Android 2.9 Kết nối máy tính từ xa cho Android

🖼️
 • Phát hành: Polkast
 • Polkast for Android cung cấp cho người dùng các thiết bị Android một dịch vụ đám mây tốt nhất trên cửa hàng ứng dụng Play Store.
 • android Version: 2.9.14
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 210

🖼️ Polkast for Mac 2.10 Kết nối Mac và thiết bị di động

🖼️
 • Phát hành: Polkast
 • Polkast for Mac cung cấp cho người dùng một phương tiện truy cập dữ liệu từ xa trên máy Mac từ các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • mac Version: 2.10.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 246