🖼️ PostgreSQL 9.4 Quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu toàn diện

🖼️
  • Phát hành: PostgreSQL Global Development
  • PostgreSQL là một hệ thống quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu toàn diện, thiết thực hướng tới các quản trị viên, người cần phải tổ chức và kiểm soát nhiều cơ sở dữ liệu, chạy các truy vấn SQL cũng như tạo các trigger và thuộc tính mới.
  • windows Version: 9.4.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 348