🖼️
  • Power8 Tạo menu Start cho Windows 8
  • Microsoft đã bỏ menu Start trong Windows 8 để buộc người dùng sử dụng màn hình Start, nhưng màn hình Start lại không cung cấp nhiều lợi ích.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu