🖼️
🖼️
  • Praat for Linux (64-bit) Phần mềm phân tích ngữ âm
  • Hiện nay, trên thế giới có những phần mềm phân tích ngữ âm mang tính chất thương mại xây dựng và phát triển như CoolEdit, Speech Analysis… hay có những phần mềm miễn phí như WinPitch, WinSnoori, Speech Filling System, Praat…
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Praat for Linux (32-bit) Phần mềm phân tích ngữ âm
  • Hiện nay, trên thế giới có những phần mềm phân tích ngữ âm mang tính chất thương mại xây dựng và phát triển như CoolEdit, Speech Analysis… hay có những phần mềm miễn phí như WinPitch, WinSnoori, Speech Filling System, Praat…
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Praat for Mac Phần mềm phân tích ngữ âm
  • Hiện nay, trên thế giới có những phần mềm phân tích ngữ âm mang tính chất thương mại xây dựng và phát triển như CoolEdit, Speech Analysis… hay có những phần mềm miễn phí như WinPitch, WinSnoori, Speech Filling System, Praat…
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu