🖼️
 • ProxyCap for Mac
 • ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ProxyCap (64-bit)
 • ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ProxyCap (32-bit)
 • ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ProxyCap
 • ProxyCap cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Internet qua các giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers...
 • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu