🖼️ Quickom cho Android 4.7 Nhắn tin, gọi thoại - video bằng cách quét mã QR

🖼️
  • Phát hành: Quickom
  • Quickom tạo ra một phương thức liên lạc độc đáo, cho phép mọi người nhắn tin, gọi thoại, gọi video thông qua việc quét mã QR, không cần số điện thoại.
  • android Version: 4.7.2