🖼️ Recollect for Android 0.1 Quản lý việc cần làm qua địa điểm trên Android

🖼️
  • Phát hành: Recollect
  • Recollect for Android là ứng dụng danh sách việc cần làm sẽ luôn theo bên bạn. Nắm bắt các tác vụ và nhắc nhở dựa vào những địa điểm cụ thể như “ở nhà” hoặc “ở văn phòng” hoặc những địa điểm chung chung khác.
  • android Version: 0.1.9