🖼️ Kite Compositor cho Mac 1.7 Build 18 Phần mềm thiết kế hoạt ảnh nhanh trên macOS

🖼️
  • Phát hành: Rhodes Software
  • Kite Compositor cho Mac là công cụ dựng prototype chuyên nghiệp trên máy tính Apple. Kite Compositor cho Mac cung cấp một bộ công cụ trực quan để tạo giao diện động trong các dự án macOS hay iOS ở môi trường WYSIWYG.
  • mac Version: 1.7 Build 18