🖼️
  • Rigs of Rods Mô phỏng chuyển động của các phương tiện
  • Rigs of Rods là một ứng dụng giả lập dùng để mô phỏng chuyển động vật lý của các phương tiện như: máy bay, ô tô, tàu ngầm, vv dựa trên nghiên cứu có sẵn. Thông thường, nó được sử dụng vào việc thiết kế game.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu