🖼️ Something Ate My Alien Game platform đào và khám phá lòng đất

🖼️
  • Phát hành: Rokabium Games
  • Something Ate My Alien (gọi tắt là SAMA) là một cuộc phiêu lưu platformer 2D giải đố kết hợp với đào đường trong lòng đất được vẽ hoàn toàn bằng tay.
  • windows