🖼️ weServer cho Mac 1.0 Gửi tin nhắn iMessage giữa Android và iPhone

🖼️
  • Phát hành: Roman Scott
  • weServer là phiên bản máy chủ được cài đặt trên máy Mac nhằm hỗ trợ người dùng Android có thể nhận và gửi tin nhắn iMessage với người dùng iOS khác thông qua ứng dụng mới weMessage.
  • mac Version: 1.0.1