🖼️ Monumental Failure 1.1 Game xây dựng công trình nổi tiếng cho Windows, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: Scary Wizard Games
  • Trong game xây dựng mới cho Windows, Mac & Linux Monumental Failure, người chơi sẽ tìm cách tái tạo một vài công trình kiến trúc gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Người chơi cần sử dụng các kỹ thuật xây dựng hiệu quả đến mức khó tin.
  • windows Version: 1.1.0