🖼️
  • ExeScript
  • ExeScript 3.4 là một chương trình cho phép nhanh chóng chuyển đổi các file batch (.bat), Visual Basic, JScript, WSF, WSH và HTA script sang các file chạy được (.exe).
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu