🖼️ SCV Cryptomanager 2.75 Phần mềm mã hóa dữ liệu mạnh mẽ

🖼️
  • Phát hành: SCV Tools
  • SCV Cryptomanager là phần mềm mã hóa tập tin giúp bạn ngăn chặn những truy cập không mong muốn đến các dữ liệu của mình. SCV Cryptomanager hỗ trợ nhiều thuật toán mạnh mẽ nhất hiện nay như RSA, SHA, MD5 hay Blowfish.
  • windows Version: 2.75